Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:27

New American Standard Bible
Mark 14:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus said to them, "You will all fall away, because it is written: 'I WILL STRIKE THE SHEPHERD, AND THE SHEEP WILL BE SCATTERED.'
NA26 – Καὶ λέγει (5719) αὐτοῖς Ἰησοῦς ὅτι Πάντες σκανδαλισθήσεσθε, (5701) ὅτι γέγραπται, (5769) Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ τὰ πρόβατα διασκορπισθήσονται· (5701)
WH – και λεγει (5719) αυτοις ο ιησους οτι παντες σκανδαλισθησεσθε (5701) οτι γεγραπται (5769) παταξω (5692) τον ποιμενα και τα προβατα διασκορπισθησονται (5701)
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܟ݂ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܬ݁ܶܬ݂ܟ݁ܰܫܠܽܘܢ ܒ݁ܺܝ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܠܺܠܝܳܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܶܐܡܚܶܐ ܠܪܳܥܝܳܐ ܘܢܶܬ݂ܒ݁ܰܕ݁ܪܽܘܢ ܐܶܡܪܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile