Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:30,72

New American Standard Bible
Mark 14:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus said to him, "Truly I say to you, that this very night, before a rooster crows twice, you yourself will deny Me three times."
NA26 – καὶ λέγει (5719) αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω (5719) σοι ὅτι σὺ σήμερον ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι (5658) τρίς με ἀπαρνήσῃ. (5695)
WH – και λεγει (5719) αυτω ο ιησους αμην λεγω (5719) σοι οτι συ σημερον ταυτη τη νυκτι πριν η δις αλεκτορα φωνησαι (5658) τρις με απαρνηση (5695)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܕ݁ܢܶܩܪܶܐ ܬ݁ܰܪܢܳܓ݂ܠܳܐ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܬ݁ܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ ܒ݁ܺܝ ܀
Lexical Parser:  
Mark 14:72
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And immediately a rooster crowed a second time. And Peter remembered how Jesus had made the remark to him, "Before a rooster crows twice, you will deny Me three times." And he hurried on and {began to} weep.
NA26 – καὶ εὐθὺς ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. (5656) καὶ ἀνεμνήσθη (5681) Πέτρος τὸ ῥῆμα ὡς εἶπεν (5627) αὐτῷ Ἰησοῦς ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι (5658) δὶς τρίς με ἀπαρνήσῃ· (5695) καὶ ἐπιβαλὼν (5631) ἔκλαιεν. (5707)
WH – και ευθυς εκ δευτερου αλεκτωρ εφωνησεν (5656) και ανεμνησθη (5681) ο πετρος το ρημα ως ειπεν (5627) αυτω ο ιησους οτι πριν αλεκτορα [ δις φωνησαι (5658) | φωνησαι (5658) δις ] τρις με απαρνηση (5695) και επιβαλων (5631) εκλαιεν (5707)
PES – ܘܒ݂ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܩܪܳܐ ܬ݁ܰܪܢܳܓ݂ܠܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܕ݁ܰܩܕ݂ܳܡ ܕ݁ܢܶܩܪܶܐ ܬ݁ܰܪܢܳܓ݂ܠܳܐ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܬ݁ܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ ܒ݁ܺܝ ܘܫܰܪܺܝ ܕ݁ܢܶܒ݂ܟ݁ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile