Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:51

New American Standard Version
Mark 14:51
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – A young man was following Him, wearing {nothing but} a linen sheet over {his} naked {body;} and they *seized him.
NA26 – Καὶ νεανίσκος τις συνηκολούθει (5707) αὐτῷ περιβεβλημένος (5772) σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ, καὶ κρατοῦσιν (5719) αὐτόν·
WH – και νεανισκος τις συνηκολουθει (5707) αυτω περιβεβλημενος (5772) σινδονα επι γυμνου και κρατουσιν (5719) αυτον
PES – ܘܰܥܠܰܝܡܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܳܬ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܘܰܥܛܺܝܦ݂ ܣܶܕ݁ܽܘܢܳܐ ܥܰܪܛܶܠ ܘܰܐܚܕ݁ܽܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile