Lectionary Calendar
Saturday, May 18th, 2024
Eve of Pentacost
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 15:26

New American Standard Bible
Mark 15:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The inscription of the charge against Him read, ""THE KING OF THE JEWS."
NA26 – καὶ ἦν (5713) ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ ἐπιγεγραμμένη, (5772) βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.
WH – και ην (5707) η επιγραφη της αιτιας αυτου επιγεγραμμενη (5772) ο βασιλευς των ιουδαιων
PES – ܘܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܶܗ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܗܳܢܳܐ ܗ݈ܘ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile