Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 15:38

New American Standard Bible
Mark 15:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the veil of the temple was torn in two from top to bottom.
NA26 – Καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη (5681) εἰς δύο ἀπ ἄνωθεν ἕως κάτω.
WH – και το καταπετασμα του ναου εσχισθη (5681) εις δυο απ ανωθεν εως κατω
PES – ܘܰܐܦ݁ܰܝ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܕ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܐܶܨܛܪܺܝ ܠܰܬ݂ܪܶܝܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܬ݂ܰܚܬ݁ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile