Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 15:40,47

New American Standard Bible
Mark 15:40
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now there were also {some} women watching from a distance, among whom {were} Mary Magdalene, Mary the mother of James the Less and Joses, and Salome.
NA26 – Ἦσαν (5713) δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, (5723) ἐν αἷς καὶ Μαρία Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία Ἰακώβου τοῦ μικροῦ καὶ Ἰωσῆτος μήτηρ καὶ Σαλώμη,
WH – ησαν (5707) δε και γυναικες απο μακροθεν θεωρουσαι (5723) εν αις και [ μαριαμ | μαρια ] η μαγδαληνη και μαρια η ιακωβου του μικρου και ιωσητος μητηρ και σαλωμη
PES – ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܝ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܢܶܫܶܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܕ݁ܚܳܙܝܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕ݁ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܰܕ݂ܝܳܘܣܺܐ ܘܫܳܠܽܘܡ ܀
Lexical Parser:  
Mark 15:47
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Mary Magdalene and Mary the {mother} of Joses were watching {to see} where He was laid.
NA26 – δὲ Μαρία Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία Ἰωσῆτος ἐθεώρουν (5707) ποῦ τέθειται. (5769)
WH – η δε μαρια η μαγδαληνη και μαρια η ιωσητος εθεωρουν (5707) που τεθειται (5769)
PES – ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܗܳܝ ܕ݁ܝܽܘܣܺܐ ܚܙܰܝ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݁ܬ݁ܣܺܝܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile