Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 16

New American Standard Bible
Mark 16:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the {mother} of James, and Salome bought spices so that they might come and anoint Him.
NA26 – Καὶ διαγενομένου class="show tvm">(5637) τοῦ σαββάτου Μαρία Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν class="show tvm">(5656) ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι class="show tvm">(5631) ἀλείψωσιν class="show tvm">(5661) αὐτόν.
WH – και διαγενομενου class="show tvm">(5637) του σαββατου [ [η] | ] μαρια η μαγδαληνη και μαρια η [του] ιακωβου και σαλωμη ηγορασαν class="show tvm">(5656) αρωματα ινα ελθουσαι class="show tvm">(5631) αλειψωσιν class="show tvm">(5661) αυτον
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܶܒ݂ܪܰܬ݂ ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܫܳܠܽܘܡ ܙܒ݂ܰܢ ܗܶܪܽܘܡܶܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܝܳܢ ܢܶܡܫܚܳܢܳܝܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And very early on the first day of the week, they came to the tomb when the sun had risen.
NA26 – καὶ λίαν πρωῒ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων ἔρχονται class="show tvm">(5736) ἐπὶ τὸ μνημεῖον ἀνατείλαντος class="show tvm">(5660) τοῦ ἡλίου.
WH – και λιαν πρωι [ [τη] | τη ] μια των σαββατων ερχονται class="show tvm">(5736) επι το μνημειον ανατειλαντος class="show tvm">(5660) του ηλιου
PES – ܒ݁ܫܰܦ݂ܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܚܰܕ݂ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܰܝ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܢܰܚ ܫܶܡܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They were saying to one another, "Who will roll away the stone from the entrance of the tomb for us?"
NA26 – καὶ ἔλεγον class="show tvm">(5707) πρὸς ἑαυτάς, Τίς ἀποκυλίσει class="show tvm">(5692) ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου;
WH – και ελεγον class="show tvm">(5707) προς εαυτας τις αποκυλισει class="show tvm">(5692) ημιν τον λιθον εκ της θυρας του μνημειου
PES – ܘܳܐܡܪܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܗܶܝܢ ܡܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܓ݁ܶܠ ܠܰܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܡܶܢ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And looking up, they noticed that the stone had been rolled away; for it was extremely large.
NA26 – καὶ ἀναβλέψασαι class="show tvm">(5660) θεωροῦσιν class="show tvm">(5719) ὅτι ἀποκεκύλισται λίθος, ἦν class="show tvm">(5713) γὰρ μέγας σφόδρα.
WH – και αναβλεψασαι class="show tvm">(5660) θεωρουσιν class="show tvm">(5719) οτι [ ανακεκυλισται class="show tvm">(5769) | αποκεκυλισται class="show tvm">(5769) ] ο λιθος ην class="show tvm">(5707) γαρ μεγας σφοδρα
PES – ܘܚܳܪ ܚܙܰܝ ܕ݁ܰܡܥܰܓ݁ܠܳܐ ܗܳܝ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܛܳܒ݂ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And entering the tomb, they saw a young man sitting at the right, wearing a white robe; and they were amazed.
NA26 – καὶ εἰσελθοῦσαι class="show tvm">(5631) εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον class="show tvm">(5627) νεανίσκον καθήμενον class="show tvm">(5740) ἐν τοῖς δεξιοῖς περιβεβλημένον class="show tvm">(5772) στολὴν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν.
WH – και εισελθουσαι class="show tvm">(5631) εις το μνημειον ειδον class="show tvm">(5627) νεανισκον καθημενον class="show tvm">(5740) εν τοις δεξιοις περιβεβλημενον class="show tvm">(5772) στολην λευκην και εξεθαμβηθησαν class="show tvm">(5681)
PES – ܘܥܰܠܶܝܢ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ ܘܰܚܙܰܝ ܥܠܰܝܡܳܐ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܥܛܺܝܦ݂ ܐܶܣܛܠܳܐ ܚܶܘܳܪܬ݁ܳܐ ܘܰܬ݂ܡܰܗ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But he said to them, "Do not be amazed; you are looking for Jesus the Nazarene, who has been crucified. He has risen; He is not here; see, {here is} the place where they laid Him.
NA26 – δὲ λέγει class="show tvm">(5719) αὐταῖς, Μὴ ἐκθαμβεῖσθε· class="show tvm">(5744) Ἰησοῦν ζητεῖτε class="show tvm">(5719) τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· class="show tvm">(5772) ἠγέρθη, class="show tvm">(5681) οὐκ ἔστιν class="show tvm">(5748) ὧδε· ἴδε class="show tvm">(5657) τόπος ὅπου ἔθηκαν class="show tvm">(5656) αὐτόν.
WH – ο δε λεγει class="show tvm">(5719) αυταις μη εκθαμβεισθε class="show tvm">(5744) ιησουν ζητειτε class="show tvm">(5719) τον ναζαρηνον τον εσταυρωμενον class="show tvm">(5772) ηγερθη class="show tvm">(5681) ουκ εστιν class="show tvm">(5719) ωδε ιδε class="show tvm">(5628) ο τοπος οπου εθηκαν class="show tvm">(5656) αυτον
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܶܝܢ ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܠܳܢ ܠܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܒ݁ܳܥܝܳܢ ܐܢ݈ܬ݁ܶܝܢ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܙܕ݁ܩܶܦ݂ ܩܳܡ ܠܶܗ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܬ݁ܢܳܢ ܗܳܐ ܕ݁ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܣܺܝܡ ܗ݈ܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But go, tell His disciples and Peter, 'He is going ahead of you to Galilee; there you will see Him, just as He told you.'"
NA26 – ἀλλὰ ὑπάγετε class="show tvm">(5720) εἴπατε class="show tvm">(5628) τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι Προάγει class="show tvm">(5719) ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, class="show tvm">(5695) καθὼς εἶπεν class="show tvm">(5627) ὑμῖν.
WH – αλλα υπαγετε class="show tvm">(5720) ειπατε class="show tvm">(5628) τοις μαθηταις αυτου και τω πετρω οτι προαγει class="show tvm">(5719) υμας εις την γαλιλαιαν εκει αυτον οψεσθε class="show tvm">(5695) καθως ειπεν class="show tvm">(5627) υμιν
PES – ܐܶܠܳܐ ܙܶܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪܶܝܢ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܰܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܕ݁ܗܳܐ ܩܳܕ݂ܶܡ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܬ݁ܶܚܙܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they went out and fled from the tomb, for trembling and astonishment had gripped them; and they said nothing to anyone, for they were afraid.
NA26 – καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον class="show tvm">(5627) ἀπὸ τοῦ μνημείου, εἶχεν class="show tvm">(5707) γὰρ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις· καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπαν, class="show tvm">(5627) ἐφοβοῦντο class="show tvm">(5711) γάρ.
WH – και εξελθουσαι class="show tvm">(5631) εφυγον class="show tvm">(5627) απο του μνημειου ειχεν class="show tvm">(5707) γαρ αυτας τρομος και εκστασις και ουδενι ουδεν ειπαν class="show tvm">(5627) εφοβουντο class="show tvm">(5711) γαρ
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܥܪܰܩ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܡܶܢ ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܬ݁ܶܗܪܳܐ ܘܰܪܬ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܠܐ݈ܢܳܫ ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܐܶܡܰܪܶܝܢ ܕ݁ܰܚܺܝܠܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܓ݁ܶܝܪ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – [[Now after He had risen early on the first day of the week, He first appeared to Mary Magdalene, from whom He had cast out seven demons.
NA26 – Ἀναστὰς class="show tvm">(5631) δὲ πρωῒ πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη class="show tvm">(5648) πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, παρ ἧς ἐκβεβλήκει class="show tvm">(5715) ἑπτὰ δαιμόνια.
WH – [[αναστας class="show tvm">(5631) δε πρωι πρωτη σαββατου εφανη class="show tvm">(5648) πρωτον μαρια τη μαγδαληνη παρ ης εκβεβληκει class="show tvm">(5715) επτα δαιμονια
PES – ܒ݁ܫܰܦ݂ܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܚܰܕ݂ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ ܩܳܡ ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܠܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܫܺܐܕ݂ܺܝܢ ܐܰܦ݁ܶܩ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢܳܗ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – She went and reported to those who had been with Him, while they were mourning and weeping.
NA26 – ἐκείνη πορευθεῖσα class="show tvm">(5679) ἀπήγγειλεν class="show tvm">(5656) τοῖς μετ αὐτοῦ γενομένοις class="show tvm">(5637) πενθοῦσι καὶ κλαίουσιν· class="show tvm">(5723)
WH – εκεινη πορευθεισα class="show tvm">(5679) απηγγειλεν class="show tvm">(5656) τοις μετ αυτου γενομενοις class="show tvm">(5637) πενθουσιν class="show tvm">(5723) και κλαιουσιν class="show tvm">(5723)
PES – ܘܗܺܝ ܐܶܙܰܠ݈ܬ݂ ܣܰܒ݁ܪܰܬ݂ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܥܰܡܶܗ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܰܐܒ݂ܺܝܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܒ݂ܳܟ݂ܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And when they heard that He was alive and had been seen by her, they refused to believe {it.}
NA26 – κἀκεῖνοι ἀκούσαντες class="show tvm">(5660) ὅτι ζῇ class="show tvm">(5719) καὶ ἐθεάθη class="show tvm">(5681) ὑπ αὐτῆς ἠπίστησαν. class="show tvm">(5656)
WH – κακεινοι ακουσαντες class="show tvm">(5660) οτι ζη class="show tvm">(5719) και εθεαθη class="show tvm">(5681) υπ αυτης ηπιστησαν class="show tvm">(5656)
PES – ܘܗܶܢܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܕ݁ܳܐܡܪܳܢ ܕ݁ܚܰܝ ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܠܗܶܝܢ ܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܐܶܢܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now after that, He appeared in a different form to two of them while they were walking along on their way to the country.
NA26 – Μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν class="show tvm">(5723) ἐφανερώθη class="show tvm">(5681) ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ πορευομένοις class="show tvm">(5740) εἰς ἀγρόν·
WH – μετα δε ταυτα δυσιν εξ αυτων περιπατουσιν class="show tvm">(5723) εφανερωθη class="show tvm">(5681) εν ετερα μορφη πορευομενοις class="show tvm">(5740) εις αγρον
PES – ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܠܰܬ݂ܪܶܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܘܳܐܙܺܠ݈ܝܢ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they went away and reported it to the rest, but they did not believe them, either.
NA26 – κἀκεῖνοι ἀπελθόντες class="show tvm">(5631) ἀπήγγειλαν class="show tvm">(5656) τοῖς λοιποῖς· οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν. class="show tvm">(5656)
WH – κακεινοι απελθοντες class="show tvm">(5631) απηγγειλαν class="show tvm">(5656) τοις λοιποις ουδε εκεινοις επιστευσαν class="show tvm">(5656)
PES – ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܶܙܰܠܘ ܐܶܡܰܪܘ ܠܫܰܪܟ݁ܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܗܰܝܡܶܢܘ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Later He appeared to the eleven {disciples} themselves as they were reclining {at the table;} and He reprimanded them for their unbelief and hardness of heart, because they had not believed those who had seen Him after He had risen {from the dead.}
NA26 – Ὕστερον δὲ ἀνακειμένοις class="show tvm">(5740) αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη, class="show tvm">(5681) καὶ ὠνείδισεν class="show tvm">(5656) τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν ὅτι τοῖς θεασαμένοις class="show tvm">(5666) αὐτὸν ἐγηγερμένον class="show tvm">(5772) οὐκ ἐπίστευσαν. class="show tvm">(5656)
WH – υστερον [δε] ανακειμενοις class="show tvm">(5740) αυτοις τοις ενδεκα εφανερωθη class="show tvm">(5681) και ωνειδισεν class="show tvm">(5656) την απιστιαν αυτων και σκληροκαρδιαν οτι τοις θεασαμενοις class="show tvm">(5666) αυτον εγηγερμενον class="show tvm">(5772) [ [εκ νεκρων] | ] ουκ επιστευσαν class="show tvm">(5656)
PES – ܐ݈ܚܪܳܝܰܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܠܰܚܕ݂ܰܥܣܰܪ ܟ݁ܰܕ݂ ܣܡܺܝܟ݂ܺܝܢ ܘܚܰܣܶܕ݂ ܠܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܘܰܠܩܰܫܝܽܘܬ݂ ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ ܕ݁ܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܚܙܰܐܘܽܗ݈ܝ ܕ݁ܩܳܡ ܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creation.
NA26 – καὶ εἶπεν class="show tvm">(5627) αὐτοῖς, Πορευθέντες class="show tvm">(5679) εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει.
WH – και ειπεν class="show tvm">(5627) αυτοις πορευθεντες class="show tvm">(5679) εις τον κοσμον απαντα κηρυξατε class="show tvm">(5657) το ευαγγελιον παση τη κτισει
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܙܶܠܘ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܘܰܐܟ݂ܪܶܙܘ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܝ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܒ݁ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "The one who has believed and has been baptized will be saved; but the one who has not believed will be condemned.
NA26 – πιστεύσας class="show tvm">(5660) καὶ βαπτισθεὶς class="show tvm">(5685) σωθήσεται, class="show tvm">(5701) δὲ ἀπιστήσας class="show tvm">(5660) κατακριθήσεται. class="show tvm">(5701)
WH – ο πιστευσας class="show tvm">(5660) και βαπτισθεις class="show tvm">(5685) σωθησεται class="show tvm">(5701) ο δε απιστησας class="show tvm">(5660) κατακριθησεται class="show tvm">(5701)
PES – ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܶܢ ܘܥܳܡܶܕ݂ ܚܳܝܶܐ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܡܶܬ݂ܚܰܝܰܒ݂ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "These signs will accompany those who have believed: in My name they will cast out demons, they will speak with new tongues;
NA26 – σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν class="show tvm">(5660) ταῦτα παρακολουθήσει· ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν, class="show tvm">(5692) γλώσσαις λαλήσουσιν class="show tvm">(5692) καιναῖς,
WH – σημεια δε τοις πιστευσασιν class="show tvm">(5660) [ ακολουθησει class="show tvm">(5692) ταυτα | ταυτα παρακολουθησει class="show tvm">(5692) ] εν τω ονοματι μου δαιμονια εκβαλουσιν class="show tvm">(5692) γλωσσαις λαλησουσιν class="show tvm">(5692) [ | καιναις ]
PES – ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܩܦ݂ܳܢ ܒ݁ܫܶܡܝ ܫܺܐܕ݂ܶܐ ܢܰܦ݁ܩܽܘܢ ܘܰܒ݂ܠܶܫܳܢܶܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܶܐ ܢܡܰܠܠܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – they will pick up serpents, and if they drink any deadly {poison,} it will not harm them; they will lay hands on the sick, and they will recover."
NA26 – καὶ ἐν ταῖς χερσὶν ὄφεις ἀροῦσιν, class="show tvm">(5692) κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν class="show tvm">(5632) οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ, class="show tvm">(5661) ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν class="show tvm">(5692) καὶ καλῶς ἕξουσιν. class="show tvm">(5719)
WH – [και εν ταις χερσιν] οφεις αρουσιν class="show tvm">(5692) καν θανασιμον τι πιωσιν class="show tvm">(5632) ου μη αυτους βλαψη class="show tvm">(5661) επι αρρωστους χειρας επιθησουσιν class="show tvm">(5692) και καλως εξουσιν class="show tvm">(5692)
PES – ܘܰܚܘܰܘܳܬ݂ܳܐ ܢܶܫܩܠܽܘܢ ܘܶܐܢ ܣܰܡܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܢܶܫܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܢܰܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܘܺܐܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܢܣܺܝܡܽܘܢ ܥܰܠ ܟ݁ܪܺܝܗܶܐ ܘܢܶܬ݂ܚܰܠܡܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So then, when the Lord Jesus had spoken to them, He was received up into heaven and sat down at the right hand of God.
NA26 – μὲν οὖν κύριος Ἰησοῦς μετὰ τὸ λαλῆσαι class="show tvm">(5658) αὐτοῖς ἀνελήμφθη class="show tvm">(5681) εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐκάθισεν class="show tvm">(5656) ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ.
WH – ο μεν ουν κυριος [ [ιησους] | ιησους ] μετα το λαλησαι class="show tvm">(5658) αυτοις ανελημφθη class="show tvm">(5681) εις τον ουρανον και εκαθισεν class="show tvm">(5656) εκ δεξιων του θεου
PES – ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܣܠܶܩ ܘܺܝܬ݂ܶܒ݂ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 16:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they went out and preached everywhere, while the Lord worked with {them,} and confirmed the word by the signs that followed.]] [[{And they promptly reported all these instructions to Peter and his companions. And after that, Jesus Himself also sent out through them from east to west the sacred and imperishable proclamation of eternal salvation.}]]
NA26 – ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ κυρίου συνεργοῦντος class="show tvm">(5723) καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος class="show tvm">(5723) διὰ τῶν ἐπακολουθούντων class="show tvm">(5723) σημείων.
WH – εκεινοι δε εξελθοντες class="show tvm">(5631) εκηρυξαν class="show tvm">(5656) πανταχου του κυριου συνεργουντος class="show tvm">(5723) και τον λογον βεβαιουντος class="show tvm">(5723) δια των επακολουθουντων class="show tvm">(5723) σημειων]] [[παντα δε τα παρηγγελμενα class="show tvm">(5772) τοις περι τον πετρον συντομως εξηγγειλαν class="show tvm">(5656) μετα δε ταυτα και αυτος ο ιησους απο ανατολης και αχρι δυσεως εξαπεστειλεν class="show tvm">(5656) δι αυτων το ιερον και αφθαρτον κηρυγμα της αιωνιου [ σωτηριας]] | σωτηριας αμην]] ]
PES – ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܢܦ݂ܰܩܘ ܘܰܐܟ݂ܪܶܙܘ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܽܘܟ݁ܳܐ ܘܡܳܪܰܢ ܡܥܰܕ݁ܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܘܡܰܫܰܪ ܡܶܠܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܳܐܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile