Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 16:1

New American Standard Bible
Mark 16:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the {mother} of James, and Salome bought spices so that they might come and anoint Him.
NA26 – Καὶ διαγενομένου class="show tvm">(5637) τοῦ σαββάτου Μαρία Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν class="show tvm">(5656) ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι class="show tvm">(5631) ἀλείψωσιν class="show tvm">(5661) αὐτόν.
WH – και διαγενομενου class="show tvm">(5637) του σαββατου [ [η] | ] μαρια η μαγδαληνη και μαρια η [του] ιακωβου και σαλωμη ηγορασαν class="show tvm">(5656) αρωματα ινα ελθουσαι class="show tvm">(5631) αλειψωσιν class="show tvm">(5661) αυτον
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܶܒ݂ܪܰܬ݂ ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܫܳܠܽܘܡ ܙܒ݂ܰܢ ܗܶܪܽܘܡܶܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܝܳܢ ܢܶܡܫܚܳܢܳܝܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile