Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 16:15

New American Standard Bible
Mark 16:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creation.
NA26 – καὶ εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Πορευθέντες (5679) εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει.
WH – και ειπεν (5627) αυτοις πορευθεντες (5679) εις τον κοσμον απαντα κηρυξατε (5657) το ευαγγελιον παση τη κτισει
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܙܶܠܘ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܘܰܐܟ݂ܪܶܙܘ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܝ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܒ݁ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile