Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 16:9

New American Standard Bible
Mark 16:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – [[Now after He had risen early on the first day of the week, He first appeared to Mary Magdalene, from whom He had cast out seven demons.
NA26 – Ἀναστὰς (5631) δὲ πρωῒ πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη (5648) πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, παρ ἧς ἐκβεβλήκει (5715) ἑπτὰ δαιμόνια.
WH – [[αναστας (5631) δε πρωι πρωτη σαββατου εφανη (5648) πρωτον μαρια τη μαγδαληνη παρ ης εκβεβληκει (5715) επτα δαιμονια
PES – ܒ݁ܫܰܦ݂ܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܚܰܕ݂ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ ܩܳܡ ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܠܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܫܺܐܕ݂ܺܝܢ ܐܰܦ݁ܶܩ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢܳܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile