Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 1:13

New American Standard Bible
Mark 1:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He was in the wilderness for forty days, being tempted by Satan; and He was with the wild animals, and the angels were serving Him.
NA26 – καὶ ἦν (5713) ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσεράκοντα ἡμέρας πειραζόμενος (5746) ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ, καὶ ἦν (5713) μετὰ τῶν θηρίων, καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν (5707) αὐτῷ.
WH – και ην (5707) εν τη ερημω τεσσερακοντα ημερας πειραζομενος (5746) υπο του σατανα και ην (5707) μετα των θηριων και οι αγγελοι διηκονουν (5707) αυτω
PES – ܘܰܗܘܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܒ݁ܡܰܕ݂ܒ݁ܪܳܐ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܐܰܪܒ݁ܥܺܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܢܰܣܶܐ ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡ ܚܰܝܘܳܬ݂ܳܐ ܘܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile