Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 1:16

New American Standard Bible
Mark 1:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – As He was going along the Sea of Galilee, He saw Simon and Andrew, the brother of Simon, casting a net in the sea; for they were fishermen.
NA26 – Καὶ παράγων (5723) παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν (5627) Σίμωνα καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν Σίμωνος ἀμφιβάλλοντας (5723) ἐν τῇ θαλάσσῃ· ἦσαν (5713) γὰρ ἁλιεῖς.
WH – και παραγων (5723) παρα την θαλασσαν της γαλιλαιας ειδεν (5627) σιμωνα και ανδρεαν τον αδελφον σιμωνος αμφιβαλλοντας (5723) εν τη θαλασση ησαν (5707) γαρ αλιεις
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܚܕ݂ܳܪܰܝ ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܚܙܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܘܠܰܐܢܕ݁ܪܶܐܘܳܣ ܐܰܚܽܘܗ݈ܝ ܕ݁ܪܳܡܶܝܢ ܡܨܺܝܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܗ݈ܘܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܨܰܝܳܕ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile