Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 1:23

New American Standard Version
Mark 1:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Just then there was a man in their synagogue with an unclean spirit; and he cried out,
NA26 – καὶ εὐθὺς ἦν (5713) ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ, καὶ ἀνέκραξεν
WH – και ευθυς ην (5707) εν τη συναγωγη αυτων ανθρωπος εν πνευματι ακαθαρτω και ανεκραξεν (5656)
PES – ܘܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܗܽܘܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܛܰܡܰܐܬ݂ܳܐ ܘܰܩܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile