Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 1:27

New American Standard Bible
Mark 1:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they were all amazed, so they debated among themselves, saying, "What is this? A new teaching with authority! He commands even the unclean spirits, and they obey Him."
NA26 – καὶ ἐθαμβήθησαν (5681) ἅπαντες, ὥστε συζητεῖν (5721) πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντας, (5723) Τί ἐστιν (5748) τοῦτο; διδαχὴ καινὴ κατ ἐξουσίαν· καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, (5719) καὶ ὑπακούουσιν (5719) αὐτῷ.
WH – και εθαμβηθησαν (5681) απαντες ωστε συζητειν (5721) [ αυτους | προς εαυτους ] λεγοντας (5723) τι εστιν (5719) τουτο διδαχη καινη κατ εξουσιαν και τοις πνευμασιν τοις ακαθαρτοις επιτασσει (5719) και υπακουουσιν (5719) αυτω
PES – ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܚܰܕ݂ ܥܰܡ ܚܰܕ݂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕ݁ܡܳܢܳܐ ܗ݈ܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܡܰܢܽܘ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܳܐܦ݂ ܠܪܽܘܚܶܐ ܛܰܢܦ݂ܳܬ݂ܳܐ ܦ݁ܳܩܶܕ݂ ܘܡܶܫܬ݁ܰܡܥܳܢ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile