Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 1:44

New American Standard Bible
Mark 1:44
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and He said to him, "See that you say nothing to anyone; but go, show yourself to the priest and offer for your cleansing what Moses commanded, as a testimony to them."
NA26 – καὶ λέγει (5719) αὐτῷ, Ὅρα (5720) μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς, (5632) ἀλλὰ ὕπαγε (5720) σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε (5628) περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου προσέταξεν Μωϋσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
WH – και λεγει (5719) αυτω ορα (5720) μηδενι μηδεν ειπης (5632) αλλα υπαγε (5720) σεαυτον δειξον (5657) τω ιερει και προσενεγκε (5628) περι του καθαρισμου σου α προσεταξεν (5656) μωυσης εις μαρτυριον αυτοις
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܚܙܺܝ ܠܡܳܐ ܠܐ݈ܢܳܫ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܶܠܳܐ ܙܶܠ ܚܰܘܳܐ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܠܟ݂ܳܗܢܶܐ ܘܩܰܪܶܒ݂ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܬ݁ܰܕ݂ܟ݁ܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܠܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile