Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 2:2

New American Standard Version
Mark 2:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And many were gathered together, so that there was no longer room, not even near the door; and He was speaking the word to them.
NA26 – καὶ συνήχθησαν (5681) πολλοὶ ὥστε μηκέτι χωρεῖν (5721) μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν, καὶ ἐλάλει (5707) αὐτοῖς τὸν λόγον.
WH – και συνηχθησαν (5681) πολλοι ωστε μηκετι χωρειν (5721) μηδε τα προς την θυραν και ελαλει (5707) αυτοις τον λογον
PES – ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܘ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚ ܐܳܚܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile