Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 2:7

New American Standard Bible
Mark 2:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Why does this man speak that way? He is blaspheming! Who can forgive sins except God alone?"
NA26 – Τί οὗτος οὕτως λαλεῖ; class="show tvm">(5719) βλασφημεῖ· class="show tvm">(5719) τίς δύναται class="show tvm">(5736) ἀφιέναι class="show tvm">(5721) ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς θεός;
WH – τι ουτος ουτως λαλει class="show tvm">(5719) βλασφημει class="show tvm">(5719) τις δυναται class="show tvm">(5736) αφιεναι class="show tvm">(5721) αμαρτιας ει μη εις ο θεος
PES – ܕ݁ܡܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܓ݁ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܠܡܶܫܒ݁ܰܩ ܚܛܳܗܶܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܚܰܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile