Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 3:18

New American Standard Bible
Mark 3:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James the son of Alphaeus, Thaddaeus, and Simon the Zealot;
NA26 – καὶ Ἀνδρέαν καὶ Φίλιππον καὶ Βαρθολομαῖον καὶ Μαθθαῖον καὶ Θωμᾶν καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ἁλφαίου καὶ Θαδδαῖον καὶ Σίμωνα τὸν Καναναῖον
WH – και ανδρεαν και φιλιππον και βαρθολομαιον και μαθθαιον και θωμαν και ιακωβον τον του αλφαιου και θαδδαιον και σιμωνα τον καναναιον
PES – ܘܰܐܢܕ݁ܪܶܐܘܳܣ ܘܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܘܒ݂ܰܪ‌ܬ݁ܽܘܠܡܰܝ ܘܡܰܬ݁ܰܝ ܘܬ݂ܳܐܘܡܰܐ ܘܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܒ݁ܰܪ ܚܰܠܦ݂ܰܝ ܘܬ݂ܰܕ݁ܰܝ ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܩܢܳܢܳܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile