Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 4:39

New American Standard Bible
Mark 4:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He got up and rebuked the wind and said to the sea, "Hush, be still." And the wind died down and it became perfectly calm.
NA26 – καὶ διεγερθεὶς (5685) ἐπετίμησεν (5656) τῷ ἀνέμῳ καὶ εἶπεν (5627) τῇ θαλάσσῃ, Σιώπα, (5720) πεφίμωσο. (5770) καὶ ἐκόπασεν (5656) ἄνεμος, καὶ ἐγένετο (5633) γαλήνη μεγάλη.
WH – και διεγερθεις (5685) επετιμησεν (5656) τω ανεμω και ειπεν (5627) τη θαλασση σιωπα (5720) πεφιμωσο (5770) και εκοπασεν (5656) ο ανεμος και εγενετο (5633) γαληνη μεγαλη
PES – ܘܩܳܡ ܘܰܟ݂ܐܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܝܰܡܳܐ ܫܠܺܝ ܙܓ݂ܺܝܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܫܶܠܝܰܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܢܰܘܚܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile