Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 4:40

New American Standard Bible
Mark 4:40
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, "Why are you afraid? Do you still have no faith?"
NA26 – καὶ εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Τί δειλοί ἐστε; (5748) οὔπω ἔχετε (5719) πίστιν;
WH – και ειπεν (5627) αυτοις τι δειλοι εστε (5719) ουπω εχετε (5719) πιστιν
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܡܳܢܳܐ ܕ݁ܰܚܽܘܠܬ݂ܳܢܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܗܳܟ݂ܰܢ ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile