Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 5:29

New American Standard Version
Mark 5:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Immediately the flow of her blood was dried up; and she felt in her body that she was healed of her affliction.
NA26 – καὶ εὐθὺς ἐξηράνθη πηγὴ τοῦ αἵματος αὐτῆς, καὶ ἔγνω (5627) τῷ σώματι ὅτι ἴαται (5769) ἀπὸ τῆς μάστιγος.
WH – και ευθυς εξηρανθη (5681) η πηγη του αιματος αυτης και εγνω (5627) τω σωματι οτι ιαται (5769) απο της μαστιγος
PES – ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܝܶܒ݂ܫܰܬ݂ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕ݁ܰܕ݂ܡܳܗ ܘܰܐܪܓ݁ܫܰܬ݂ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܗ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܐܣܝܰܬ݂ ܡܶܢ ܡܚܽܘܬ݂ܳܗ ܀
Lexical Parser: