Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 5:3

New American Standard Bible
Mark 5:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – He lived among the tombs; and no one was able to bind him anymore, not even with a chain,
NA26 – ὃς τὴν κατοίκησιν εἶχεν (5707) ἐν τοῖς μνήμασιν· καὶ οὐδὲ ἁλύσει οὐκέτι οὐδεὶς ἐδύνατο (5711) αὐτὸν δῆσαι, (5658)
WH – ος την κατοικησιν ειχεν (5707) εν τοις μνημασιν και ουδε αλυσει ουκετι ουδεις εδυνατο (5711) αυτον δησαι (5658)
PES – ܘܥܳܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܶܐ ܘܰܒ݂ܫܺܫܠܳܬ݂ܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܗ݈ܘܳܐ ܠܡܶܐܣܪܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile