Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 5:36

New American Standard Version
Mark 5:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Jesus, overhearing what was being spoken, *said to the synagogue official, ""Do not be afraid {any} {longer,} only believe."
NA26 – δὲ Ἰησοῦς παρακούσας (5660) τὸν λόγον λαλούμενον (5746) λέγει (5719) τῷ ἀρχισυναγώγῳ, Μὴ φοβοῦ, (5737) μόνον πίστευε. (5720)
WH – ο δε ιησους παρακουσας (5660) τον λογον λαλουμενον (5746) λεγει (5719) τω αρχισυναγωγω μη φοβου (5737) μονον πιστευε (5720)
PES – ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܫܡܰܥ ܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪܘ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܰܘ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܰܠ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܗܰܝܡܶܢ ܀
Lexical Parser: