Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 5:38

New American Standard Version
Mark 5:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They *came to the house of the synagogue official; and He *saw a commotion, and {people} loudly weeping and wailing.
NA26 – καὶ ἔρχονται (5736) εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀρχισυναγώγου, καὶ θεωρεῖ (5719) θόρυβον καὶ κλαίοντας (5723) καὶ ἀλαλάζοντας (5723) πολλά,
WH – και ερχονται (5736) εις τον οικον του αρχισυναγωγου και θεωρει (5719) θορυβον και κλαιοντας (5723) και αλαλαζοντας (5723) πολλα
PES – ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܗܰܘ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܘܰܚܙܳܐ ܕ݁ܰܪܗܺܝܒ݂ܺܝܢ ܘܒ݂ܳܟ݂ܶܝܢ ܘܡܰܝܠܠܺܝܢ ܀
Lexical Parser: