Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 6:21

New American Standard Bible
Mark 6:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – An opportune day came when Herod, on his birthday, held a banquet for his nobles and military commanders, and the leading people of Galilee;
NA26 – Καὶ γενομένης (5637) ἡμέρας εὐκαίρου ὅτε Ἡρῴδης τοῖς γενεσίοις αὐτοῦ δεῖπνον ἐποίησεν (5656) τοῖς μεγιστᾶσιν αὐτοῦ καὶ τοῖς χιλιάρχοις καὶ τοῖς πρώτοις τῆς Γαλιλαίας,
WH – και γενομενης (5637) ημερας ευκαιρου οτε ηρωδης τοις γενεσιοις αυτου δειπνον εποιησεν (5656) τοις μεγιστασιν αυτου και τοις χιλιαρχοις και τοις πρωτοις της γαλιλαιας
PES – ܘܰܗܘܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܝܺܕ݂ܺܝܥܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܝܰܠܕ݁ܶܗ ܚܫܳܡܺܝܬ݂ܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܪܰܘܪܒ݂ܳܢܰܘܗ݈ܝ ܘܰܠܟ݁ܺܝܠܺܝܰܪܟ݂ܶܐ ܘܰܠܪܺܫܶܐ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile