Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 6:24

New American Standard Bible
Mark 6:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And she went out and said to her mother, "What shall I ask for?" And she said, "The head of John the Baptist."
NA26 – καὶ ἐξελθοῦσα εἶπεν class="show tvm">(5627) τῇ μητρὶ αὐτῆς, Τί αἰτήσωμαι; class="show tvm">(5672) δὲ εἶπεν, class="show tvm">(5627) Τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτίζοντος. class="show tvm">(5723)
WH – και εξελθουσα class="show tvm">(5631) ειπεν class="show tvm">(5627) τη μητρι αυτης τι αιτησωμαι class="show tvm">(5672) η δε ειπεν class="show tvm">(5627) την κεφαλην ιωαννου του βαπτιζοντος class="show tvm">(5723)
PES – ܗܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܢܶܦ݂ܩܰܬ݂ ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܶܐܡܳܗ ܡܳܢܳܐ ܐܶܫܶܐܠܺܝܘܗ݈ܝ ܐܳܡܪܳܐ ܠܳܗ ܪܺܫܶܗ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile