Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 6:25

New American Standard Bible
Mark 6:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Immediately she came in a hurry to the king and asked, saying, "I want you to give me at once the head of John the Baptist on a platter."
NA26 – καὶ εἰσελθοῦσα class="show tvm">(5631) εὐθὺς μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα ᾐτήσατο class="show tvm">(5668) λέγουσα, class="show tvm">(5723) Θέλω class="show tvm">(5719) ἵνα ἐξαυτῆς δῷς class="show tvm">(5632) μοι ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ.
WH – και εισελθουσα class="show tvm">(5631) ευθυς μετα σπουδης προς τον βασιλεα ητησατο class="show tvm">(5668) λεγουσα class="show tvm">(5723) θελω class="show tvm">(5719) ινα εξαυτης δως class="show tvm">(5632) μοι επι πινακι την κεφαλην ιωαννου του βαπτιστου
PES – ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܥܶܠܰܬ݂ ܒ݁ܰܒ݂ܛܺܝܠܽܘܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܶܗ ܨܳܒ݂ܝܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݁ܶܠ ܠܺܝ ܥܰܠ ܦ݁ܺܝܢܟ݁ܳܐ ܪܺܫܶܗ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile