Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 6:27

New American Standard Bible
Mark 6:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Immediately the king sent an executioner and commanded {him} to bring {back} his head. And he went and beheaded him in the prison,
NA26 – καὶ εὐθὺς ἀποστείλας (5660) βασιλεὺς σπεκουλάτορα ἐπέταξεν ἐνέγκαι (5629) τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. καὶ ἀπελθὼν (5631) ἀπεκεφάλισεν (5656) αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ
WH – και ευθυς αποστειλας (5660) ο βασιλευς σπεκουλατορα επεταξεν (5656) ενεγκαι (5629) την κεφαλην αυτου
PES – ܐܶܠܳܐ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܫܰܕ݁ܰܪ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܐܶܣܦ݁ܽܘܩܠܰܛܪܳܐ ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܕ݁ܢܰܝܬ݁ܶܐ ܪܺܫܶܗ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܶܐܙܰܠ ܦ݁ܰܣܩܶܗ ܪܺܫܶܗ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile