Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 6:49

New American Standard Version
Mark 6:49
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when they saw Him walking on the sea, they supposed that it was a ghost, and cried out;
NA26 – οἱ δὲ ἰδόντες (5631) αὐτὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα (5723) ἔδοξαν ὅτι φάντασμά ἐστιν, (5748) καὶ ἀνέκραξαν·
WH – οι δε ιδοντες (5631) αυτον επι της θαλασσης περιπατουντα (5723) εδοξαν (5656) οτι φαντασμα εστιν (5719) και ανεκραξαν (5656)
PES – ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܚܙܰܐܘܽܗ݈ܝ ܕ݁ܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܡܰܝܳܐ ܘܰܣܒ݂ܰܪܘ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܚܶܙܘܳܐ ܗ݈ܘ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܘܰܩܥܰܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile