Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 6:8

New American Standard Bible
Mark 6:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and He instructed them that they were to take nothing for {their} journey, except a mere staffno bread, no bag, no money in their belt
NA26 – καὶ παρήγγειλεν (5656) αὐτοῖς ἵνα μηδὲν αἴρωσιν (5725) εἰς ὁδὸν εἰ μὴ ῥάβδον μόνον, μὴ ἄρτον, μὴ πήραν, μὴ εἰς τὴν ζώνην χαλκόν,
WH – και παρηγγειλεν (5656) αυτοις ινα μηδεν αιρωσιν (5725) εις οδον ει μη ραβδον μονον μη αρτον μη πηραν μη εις την ζωνην χαλκον
PES – ܘܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܫܩܠܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܫܰܒ݂ܛܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܠܳܐ ܬ݁ܰܪܡܳܠܳܐ ܘܠܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܘܠܳܐ ܢܚܳܫܳܐ ܒ݁ܟ݂ܺܝܣܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile