Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 7:27

New American Standard Bible
Mark 7:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He was saying to her, "Let the children be satisfied first, for it is not good to take the children's bread and throw it to the dogs."
NA26 – καὶ ἔλεγεν (5707) αὐτῇ, Ἄφες (5628) πρῶτον χορτασθῆναι (5683) τὰ τέκνα, οὐ γάρ ἐστιν (5748) καλὸν λαβεῖν (5629) τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ τοῖς κυναρίοις βαλεῖν. (5629)
WH – και ελεγεν (5707) αυτη αφες (5628) πρωτον χορτασθηναι (5683) τα τεκνα ου γαρ εστιν (5719) καλον λαβειν (5629) τον αρτον των τεκνων και τοις κυναριοις βαλειν (5629)
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ ܝܶܫܽܘܥ ܫܒ݂ܽܘܩܝ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܕ݁ܢܶܣܒ݁ܥܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܫܰܦ݁ܺܝܪܳܐ ܕ݁ܢܶܣܰܒ݂ ܠܰܚܡܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܳܐ ܘܢܰܪܡܶܐ ܠܟ݂ܰܠܒ݁ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile