Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 8

New American Standard Bible
Mark 8:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In those days, when there was again a large crowd and they had nothing to eat, {Jesus} summoned His disciples and said to them,
NA26 – Ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις πάλιν πολλοῦ ὄχλου ὄντος (5752) καὶ μὴ ἐχόντων (5723) τί φάγωσιν, (5632) προσκαλεσάμενος (5666) τοὺς μαθητὰς λέγει (5719) αὐτοῖς,
WH – εν εκειναις ταις ημεραις παλιν πολλου οχλου οντος (5723) και μη εχοντων (5723) τι φαγωσιν (5632) προσκαλεσαμενος (5666) τους μαθητας λεγει (5719) αυτοις
PES – ܒ݁ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܩܪܳܐ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Mark 8:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "I feel compassion for the people because they have remained with Me for three days already and have nothing to eat.
NA26 – Σπλαγχνίζομαι (5736) ἐπὶ τὸν ὄχλον ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν (5719) μοι καὶ οὐκ ἔχουσιν (5719) τί φάγωσιν· (5632)
WH – σπλαγχνιζομαι (5736) επι τον οχλον οτι ηδη ημεραι τρεις προσμενουσιν (5719) μοι και ουκ εχουσιν (5719) τι φαγωσιν (5632)
PES – ܡܶܬ݂ܪܰܚܰܡ ܐ݈ܢܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܗܳܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ ܩܰܘܺܝܘ ܠܘܳܬ݂ܝ ܘܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Mark 8:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And if I send them away hungry to their homes, they will faint on the way; and some of them have come from a great distance."
NA26 – καὶ ἐὰν ἀπολύσω (5661) αὐτοὺς νήστεις εἰς οἶκον αὐτῶν, ἐκλυθήσονται (5701) ἐν τῇ ὁδῷ· καί τινες αὐτῶν ἀπὸ μακρόθεν ἥκασιν.
WH – και εαν απολυσω (5661) αυτους νηστεις εις οικον αυτων εκλυθησονται (5701) εν τη οδω και τινες αυτων απο μακροθεν [ εισιν (5719) | ηκασιν (5758) ]
PES – ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕ݁ܫܳܪܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܨܳܝܡܺܝܢ ܠܒ݂ܳܬ݁ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܝܦ݁ܺܝܢ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܐܰܬ݁ܺܝܐܝܺܢ ܀
Lexical Parser:  
Mark 8:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And His disciples replied to Him, "Where will anyone be able {to find enough} bread here in {this} desolate place to satisfy these people?"
NA26 – καὶ ἀπεκρίθησαν (5662) αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι Πόθεν τούτους δυνήσεταί (5695) τις ὧδε χορτάσαι (5658) ἄρτων ἐπ ἐρημίας;
WH – και απεκριθησαν (5662) αυτω οι μαθηται αυτου οτι ποθεν τουτους δυνησεται (5695) τις ωδε χορτασαι (5658) αρτων επ ερημιας
PES – ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐ݈ܢܳܫ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܒ݁ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܕ݁ܰܢܣܰܒ݁ܰܥ ܠܰܚܡܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Mark 8:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He was asking them, "How many loaves do you have?" And they said, "Seven."
NA26 – καὶ ἠρώτα (5707) αὐτούς, Πόσους ἔχετε (5719) ἄρτους; οἱ δὲ εἶπαν, (5627) Ἑπτά.
WH – και ηρωτα (5707) αυτους ποσους εχετε (5719) αρτους οι δε ειπαν (5627) επτα
PES – ܘܫܰܐܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܗܽܘ ܟ݁ܡܳܐ ܠܰܚܡܺܝܢ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 8:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He directed the people to recline on the ground; and taking the seven loaves, He gave thanks and broke them, and started giving them to His disciples to serve, and they served them to the people.
NA26 – καὶ παραγγέλλει (5719) τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν (5629) ἐπὶ τῆς γῆς· καὶ λαβὼν (5631) τοὺς ἑπτὰ ἄρτους εὐχαριστήσας (5660) ἔκλασεν (5656) καὶ ἐδίδου (5707) τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα παρατιθῶσιν (5725) καὶ παρέθηκαν (5656) τῷ ὄχλῳ.
WH – και παραγγελλει (5719) τω οχλω αναπεσειν (5629) επι της γης και λαβων (5631) τους επτα αρτους ευχαριστησας (5660) εκλασεν (5656) και εδιδου (5707) τοις μαθηταις αυτου ινα παρατιθωσιν (5725) και παρεθηκαν (5656) τω οχλω
PES – ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ ܕ݁ܢܶܣܬ݁ܰܡܟ݁ܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܢܣܰܒ݂ ܗܳܢܽܘܢ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܠܰܚܡܺܝܢ ܘܒ݂ܰܪܶܟ݂ ܘܰܩܨܳܐ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܢܣܺܝܡܽܘܢ ܘܣܳܡܘ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 8:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They also had a few small fish; and after He had blessed them, He told {the disciples} to serve these as well.
NA26 – καὶ εἶχον (5707) ἰχθύδια ὀλίγα· καὶ εὐλογήσας (5660) αὐτὰ εἶπεν (5627) καὶ ταῦτα παρατιθέναι. (5683)
WH – και [ | ] ιχθυδια ολιγα και ευλογησας (5660) αυτα ειπεν (5627) και ταυτα παρατιθεναι (5721)
PES – ܘܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܘ ܢܽܘܢܶܐ ܩܰܠܺܝܠ ܘܳܐܦ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܰܪܶܟ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܕ݁ܰܢܣܺܝܡܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Mark 8:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they ate and were satisfied; and they picked up seven large baskets {full} of what was left over of the broken pieces.
NA26 – καὶ ἔφαγον (5627) καὶ ἐχορτάσθησαν, (5681) καὶ ἦραν (5656) περισσεύματα κλασμάτων ἑπτὰ σπυρίδας.
WH – και εφαγον (5627) και εχορτασθησαν (5681) και ηραν (5656) περισσευματα κλασματων επτα [ | ]
PES – ܘܶܐܟ݂ܰܠܘ ܘܰܣܒ݂ܰܥܘ ܘܰܫܩܰܠܘ ܬ݁ܰܘܬ݁ܳܪܶܐ ܕ݁ܰܩܨܳܝܶܐ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܐܶܣܦ݁ܪܺܝܕ݂ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Mark 8:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – About four thousand men were {there;} and He dismissed them.
NA26 – ἦσαν (5713) δὲ ὡς τετρακισχίλιοι. καὶ ἀπέλυσεν (5656) αὐτούς.
WH – ησαν (5707) δε ως τετρακισχιλιοι και απελυσεν (5656) αυτους
PES – ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܶܐܟ݂ܰܠܘ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܒ݁ܥܳܐ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Mark 8:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And immediately He got into the boat with His disciples and came to the region of Dalmanutha.
NA26 – Καὶ εὐθὺς ἐμβὰς (5631) εἰς τὸ πλοῖον μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἦλθεν (5627) εἰς τὰ μέρη Δαλμανουθά.
WH – και ευθυς εμβας (5631) εις το πλοιον μετα των μαθητων αυτου ηλθεν (5627) εις τα μερη δαλμανουθα
PES – ܘܰܫܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܣܠܶܩ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܠܰܣܦ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܥܰܡ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܠܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 8:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the Pharisees came out and began to argue with Him, demanding from Him a sign from heaven, to test Him.
NA26 – Καὶ ἐξῆλθον οἱ Φαρισαῖοι καὶ ἤρξαντο συζητεῖν (5721) αὐτῷ, ζητοῦντες (5723) παρ αὐτοῦ σημεῖον ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, πειράζοντες (5723) αὐτόν.
WH – και εξηλθον (5627) οι φαρισαιοι και ηρξαντο (5668) συζητειν (5721) αυτω ζητουντες (5723) παρ αυτου σημειον απο του ουρανου πειραζοντες (5723) αυτον
PES – ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܘܫܰܪܺܝܘ ܠܡܶܒ݂ܥܳܐ ܥܰܡܶܗ ܘܫܳܐܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܐܳܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܢܰܣܶܝܢ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Mark 8:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Sighing deeply in His spirit, He said, "Why does this generation demand a sign? Truly I say to you, no sign will be given to this generation!"
NA26 – καὶ ἀναστενάξας τῷ πνεύματι αὐτοῦ λέγει, (5719) Τί γενεὰ αὕτη ζητεῖ (5719) σημεῖον; ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν, εἰ δοθήσεται (5701) τῇ γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον.
WH – και αναστεναξας (5660) τω πνευματι αυτου λεγει (5719) τι η γενεα αυτη ζητει (5719) σημειον αμην λεγω (5719) [ | υμιν ] ει δοθησεται (5701) τη γενεα ταυτη σημειον
PES – ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܰܢܰܚ ܒ݁ܪܽܘܚܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܢܳܐ ܒ݁ܳܥܝܳܐ ܐܳܬ݂ܳܐ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܳܗ ܐܳܬ݂ܳܐ ܠܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 8:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And leaving them, He again embarked and went away to the other side.
NA26 – καὶ ἀφεὶς (5631) αὐτοὺς πάλιν ἐμβὰς (5631) ἀπῆλθεν (5627) εἰς τὸ πέραν.
WH – και αφεις (5631) αυτους παλιν εμβας (5631) απηλθεν (5627) εις το περαν
PES – ܘܰܫܒ݂ܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܣܦ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܗܰܘ ܥܶܒ݂ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 8:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And {the disciples} had forgotten to take bread, and did not have more than one loaf in the boat with them.
NA26 – Καὶ ἐπελάθοντο (5633) λαβεῖν (5629) ἄρτους, καὶ εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐκ εἶχον (5707) μεθ ἑαυτῶν ἐν τῷ πλοίῳ.
WH – και επελαθοντο (5633) λαβειν (5629) αρτους και ει μη ενα αρτον ουκ ειχον (5707) μεθ εαυτων εν τω πλοιω
PES – ܘܰܛܥܰܘ ܕ݁ܢܶܣܒ݂ܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ ܘܶܐܠܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܓ݁ܪܺܝܨܬ݁ܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒ݁ܰܣܦ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 8:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He was giving orders to them, saying, "Watch out! Beware of the leaven of the Pharisees, and the leaven of Herod."
NA26 – καὶ διεστέλλετο (5710) αὐτοῖς λέγων, (5723) Ὁρᾶτε, (5720) βλέπετε (5720) ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ τῆς ζύμης Ἡρῴδου.
WH – και διεστελλετο (5710) αυτοις λεγων (5723) ορατε (5720) βλεπετε (5720) απο της ζυμης των φαρισαιων και της ζυμης ηρωδου
PES – ܘܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܚܙܰܘ ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪܘ ܡܶܢ ܚܡܺܝܪܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܘܡܶܢ ܚܡܺܝܪܶܗ ܕ݁ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܀
Lexical Parser:  
Mark 8:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they {began} to discuss with one another {the fact} that they had no bread.
NA26 – καὶ διελογίζοντο (5711) πρὸς ἀλλήλους ὅτι Ἄρτους οὐκ ἔχουσιν. (5719)
WH – και διελογιζοντο (5711) προς αλληλους οτι αρτους ουκ εχουσιν (5719)
PES – ܘܡܶܬ݂ܚܰܫܒ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܚܰܕ݂ ܥܰܡ ܚܰܕ݂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕ݁ܠܰܚܡܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܰܢ ܀
Lexical Parser:  
Mark 8:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus, aware of this, said to them, "Why are you discussing {the fact} that you have no bread? Do you not yet comprehend or understand? Do you {still} have your heart hardened?
NA26 – καὶ γνοὺς (5631) λέγει (5719) αὐτοῖς, Τί διαλογίζεσθε (5736) ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε; (5719) οὔπω νοεῖτε (5719) οὐδὲ συνίετε; (5719) πεπωρωμένην (5772) ἔχετε (5719) τὴν καρδίαν ὑμῶν;
WH – και γνους (5631) λεγει (5719) αυτοις τι διαλογιζεσθε (5736) οτι αρτους ουκ εχετε (5719) ουπω νοειτε (5719) ουδε συνιετε (5719) πεπωρωμενην (5772) εχετε (5719) την καρδιαν υμων
PES – ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܕ݂ܰܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܪܳܢܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܠܰܚܡܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܡܶܣܬ݁ܰܟ݁ܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܠܶܒ݁ܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Mark 8:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "HAVING EYES, DO YOU NOT SEE? AND HAVING EARS, DO YOU NOT HEAR? And do you not remember,
NA26 – ὀφθαλμοὺς ἔχοντες (5723) οὐ βλέπετε (5719) καὶ ὦτα ἔχοντες (5723) οὐκ ἀκούετε; (5719) καὶ οὐ μνημονεύετε, (5719)
WH – οφθαλμους εχοντες (5723) ου βλεπετε (5719) και ωτα εχοντες (5723) ουκ ακουετε (5719) και ου μνημονευετε (5719)
PES – ܘܥܰܝܢܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܶܐܕ݂ܢܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܥܳܗܕ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Mark 8:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – when I broke the five loaves for the five thousand, how many baskets full of broken pieces you picked up?" They said to Him, "Twelve."
NA26 – ὅτε τοὺς πέντε ἄρτους ἔκλασα (5656) εἰς τοὺς πεντακισχιλίους, πόσους κοφίνους κλασμάτων πλήρεις ἤρατε; (5656) λέγουσιν (5719) αὐτῷ, Δώδεκα.
WH – οτε τους πεντε αρτους εκλασα (5656) εις τους πεντακισχιλιους ποσους κοφινους κλασματων πληρεις ηρατε (5656) λεγουσιν (5719) αυτω δωδεκα
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܡܫܳܐ ܠܰܚܡܺܝܢ ܩܨܺܝܬ݂ ܠܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ ܟ݁ܡܳܐ ܩܽܘܦ݂ܺܝܢܺܝܢ ܕ݁ܰܩܨܳܝܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܠܶܝܢ ܫܩܰܠܬ݁ܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܀
Lexical Parser:  
Mark 8:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "When {I broke} the seven for the four thousand, how many large baskets full of broken pieces did you pick up?" And they said to Him, "Seven."
NA26 – Ὅτε τοὺς ἑπτὰ εἰς τοὺς τετρακισχιλίους, πόσων σπυρίδων πληρώματα κλασμάτων ἤρατε; (5656) καὶ λέγουσιν (5719) αὐτῷ, Ἑπτά.
WH – οτε τους επτα εις τους τετρακισχιλιους ποσων [ σφυριδων | σπυριδων ] πληρωματα κλασματων ηρατε (5656) και λεγουσιν (5719) [ αυτω | [αυτω] ] επτα
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܠܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ ܟ݁ܡܳܐ ܐܶܣܦ݁ܪܺܝܕ݂ܺܝܢ ܕ݁ܰܩܨܳܝܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܠܶܝܢ ܫܩܰܠܬ݁ܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile