Lectionary Calendar
Tuesday, July 16th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 8:11

New American Standard Bible
Mark 8:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the Pharisees came out and began to argue with Him, demanding from Him a sign from heaven, to test Him.
NA26 – Καὶ ἐξῆλθον οἱ Φαρισαῖοι καὶ ἤρξαντο συζητεῖν (5721) αὐτῷ, ζητοῦντες (5723) παρ αὐτοῦ σημεῖον ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, πειράζοντες (5723) αὐτόν.
WH – και εξηλθον (5627) οι φαρισαιοι και ηρξαντο (5668) συζητειν (5721) αυτω ζητουντες (5723) παρ αυτου σημειον απο του ουρανου πειραζοντες (5723) αυτον
PES – ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܘܫܰܪܺܝܘ ܠܡܶܒ݂ܥܳܐ ܥܰܡܶܗ ܘܫܳܐܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܐܳܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܢܰܣܶܝܢ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile