Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 8:17

New American Standard Bible
Mark 8:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus, aware of this, said to them, "Why are you discussing {the fact} that you have no bread? Do you not yet comprehend or understand? Do you {still} have your heart hardened?
NA26 – καὶ γνοὺς class="show tvm">(5631) λέγει class="show tvm">(5719) αὐτοῖς, Τί διαλογίζεσθε class="show tvm">(5736) ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε; class="show tvm">(5719) οὔπω νοεῖτε class="show tvm">(5719) οὐδὲ συνίετε; class="show tvm">(5719) πεπωρωμένην class="show tvm">(5772) ἔχετε class="show tvm">(5719) τὴν καρδίαν ὑμῶν;
WH – και γνους class="show tvm">(5631) λεγει class="show tvm">(5719) αυτοις τι διαλογιζεσθε class="show tvm">(5736) οτι αρτους ουκ εχετε class="show tvm">(5719) ουπω νοειτε class="show tvm">(5719) ουδε συνιετε class="show tvm">(5719) πεπωρωμενην class="show tvm">(5772) εχετε class="show tvm">(5719) την καρδιαν υμων
PES – ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܕ݂ܰܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܪܳܢܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܠܰܚܡܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܡܶܣܬ݁ܰܟ݁ܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܠܶܒ݁ܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile