Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 8:29

New American Standard Bible
Mark 8:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He {continued} questioning them: "But who do you say that I am?" Peter answered and said to Him, "You are the Christ."
NA26 – καὶ αὐτὸς ἐπηρώτα class="show tvm">(5707) αὐτούς, Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε class="show tvm">(5719) εἶναι; class="show tvm">(5750) ἀποκριθεὶς class="show tvm">(5679) Πέτρος λέγει class="show tvm">(5719) αὐτῷ, Σὺ εἶ class="show tvm">(5748) Χριστός.
WH – και αυτος επηρωτα class="show tvm">(5707) αυτους υμεις δε τινα με λεγετε class="show tvm">(5719) ειναι class="show tvm">(5721) αποκριθεις class="show tvm">(5679) ο πετρος λεγει class="show tvm">(5719) αυτω συ ει class="show tvm">(5719) ο χριστος
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܢܽܘ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܥܠܰܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝ ܥܢܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗ݈ܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile