Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 8:3

New American Standard Bible
Mark 8:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And if I send them away hungry to their homes, they will faint on the way; and some of them have come from a great distance."
NA26 – καὶ ἐὰν ἀπολύσω (5661) αὐτοὺς νήστεις εἰς οἶκον αὐτῶν, ἐκλυθήσονται (5701) ἐν τῇ ὁδῷ· καί τινες αὐτῶν ἀπὸ μακρόθεν ἥκασιν.
WH – και εαν απολυσω (5661) αυτους νηστεις εις οικον αυτων εκλυθησονται (5701) εν τη οδω και τινες αυτων απο μακροθεν [ εισιν (5719) | ηκασιν (5758) ]
PES – ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕ݁ܫܳܪܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܨܳܝܡܺܝܢ ܠܒ݂ܳܬ݁ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܝܦ݁ܺܝܢ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܐܰܬ݁ܺܝܐܝܺܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile