Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 8:34

New American Standard Bible
Mark 8:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He summoned the crowd together with His disciples, and said to them, "If anyone wants to come after Me, he must deny himself, take up his cross, and follow Me.
NA26 – Καὶ προσκαλεσάμενος (5666) τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Εἴ τις θέλει (5719) ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω (5663) ἑαυτὸν καὶ ἀράτω (5657) τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω (5720) μοι.
WH – και προσκαλεσαμενος (5666) τον οχλον συν τοις μαθηταις αυτου ειπεν (5627) αυτοις ει τις θελει (5719) οπισω μου [ ελθειν (5629) | ακολουθειν (5721) ] απαρνησασθω (5663) εαυτον και αρατω (5657) τον σταυρον αυτου και ακολουθειτω (5720) μοι
PES – ܘܰܩܪܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ ܥܰܡ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܰܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܢܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܘܢܶܫܩܽܘܠ ܙܩܺܝܦ݂ܶܗ ܘܢܺܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile