Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 8:6

New American Standard Bible
Mark 8:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He directed the people to recline on the ground; and taking the seven loaves, He gave thanks and broke them, and started giving them to His disciples to serve, and they served them to the people.
NA26 – καὶ παραγγέλλει class="show tvm">(5719) τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν class="show tvm">(5629) ἐπὶ τῆς γῆς· καὶ λαβὼν class="show tvm">(5631) τοὺς ἑπτὰ ἄρτους εὐχαριστήσας class="show tvm">(5660) ἔκλασεν class="show tvm">(5656) καὶ ἐδίδου class="show tvm">(5707) τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα παρατιθῶσιν class="show tvm">(5725) καὶ παρέθηκαν class="show tvm">(5656) τῷ ὄχλῳ.
WH – και παραγγελλει class="show tvm">(5719) τω οχλω αναπεσειν class="show tvm">(5629) επι της γης και λαβων class="show tvm">(5631) τους επτα αρτους ευχαριστησας class="show tvm">(5660) εκλασεν class="show tvm">(5656) και εδιδου class="show tvm">(5707) τοις μαθηταις αυτου ινα παρατιθωσιν class="show tvm">(5725) και παρεθηκαν class="show tvm">(5656) τω οχλω
PES – ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ ܕ݁ܢܶܣܬ݁ܰܡܟ݁ܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܢܣܰܒ݂ ܗܳܢܽܘܢ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܠܰܚܡܺܝܢ ܘܒ݂ܰܪܶܟ݂ ܘܰܩܨܳܐ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܢܣܺܝܡܽܘܢ ܘܣܳܡܘ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile