Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 9:1

New American Standard Bible
Mark 9:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus was saying to them, "Truly I say to you, there are some of those who are standing here who will not taste death until they see the kingdom of God when it has come with power."
NA26 – Καὶ ἔλεγεν (5707) αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν ὅτι εἰσίν (5748) τινες ὧδε τῶν ἑστηκότων (5761) οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται (5667) θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν (5632) τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἐληλυθυῖαν (5756) ἐν δυνάμει.
WH – και ελεγεν (5707) αυτοις αμην λεγω (5719) υμιν οτι εισιν (5719) τινες ωδε των εστηκοτων (5761) οιτινες ου μη γευσωνται (5667) θανατου εως αν ιδωσιν (5632) την βασιλειαν του θεου εληλυθυιαν (5756) εν δυναμει
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܬ݁ܢܳܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܛܥܡܽܘܢ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܶܚܙܽܘܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܒ݁ܚܰܝܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile