Lectionary Calendar
Tuesday, July 16th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 9:10

New American Standard Bible
Mark 9:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They seized upon that statement, discussing with one another what rising from the dead meant.
NA26 – καὶ τὸν λόγον ἐκράτησαν (5656) πρὸς ἑαυτοὺς συζητοῦντες (5723) τί ἐστιν (5748) τὸ ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι. (5629)
WH – και τον λογον εκρατησαν (5656) προς εαυτους συζητουντες (5723) τι εστιν (5719) το εκ νεκρων αναστηναι (5629)
PES – ܘܰܐܚܕ݁ܽܘܗ ܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܡܳܢܳܐ ܗ݈ܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܩܳܡ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile