Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 9:13

New American Standard Bible
Mark 9:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But I say to you that Elijah has indeed come, and they did to him whatever they wanted, just as it is written of him."
NA26 – ἀλλὰ λέγω class="show tvm">(5719) ὑμῖν ὅτι καὶ Ἠλίας ἐλήλυθεν, class="show tvm">(5754) καὶ ἐποίησαν class="show tvm">(5656) αὐτῷ ὅσα ἤθελον, class="show tvm">(5707) καθὼς γέγραπται class="show tvm">(5769) ἐπ αὐτόν.
WH – αλλα λεγω class="show tvm">(5719) υμιν οτι και ηλιας εληλυθεν class="show tvm">(5754) και εποιησαν class="show tvm">(5656) αυτω οσα ηθελον class="show tvm">(5707) καθως γεγραπται class="show tvm">(5769) επ αυτον
PES – ܐܶܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܐܺܠܺܝܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܒ݁ܶܗ ܟ݁ܽܠ ܡܳܐ ܕ݁ܰܨܒ݂ܰܘ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile