Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 9:15

New American Standard Bible
Mark 9:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Immediately, when the entire crowd saw Him, they were amazed and {began} running up to greet Him.
NA26 – καὶ εὐθὺς πᾶς ὄχλος ἰδόντες (5631) αὐτὸν ἐξεθαμβήθησαν, καὶ προστρέχοντες (5723) ἠσπάζοντο (5711) αὐτόν.
WH – και ευθυς πας ο οχλος ιδοντες (5631) αυτον εξεθαμβηθησαν (5681) και προστρεχοντες (5723) ησπαζοντο (5711) αυτον
PES – ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܟ݁ܽܠܶܗ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܚܙܰܐܘܽܗ݈ܝ ܘܰܬ݂ܘܰܗܘ ܘܰܪܗܶܛܘ ܫܶܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile