Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 9:19

New American Standard Bible
Mark 9:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He answered them and said, "O unbelieving generation, how long shall I be with you? How long shall I put up with you? Bring him to Me!"
NA26 – δὲ ἀποκριθεὶς (5679) αὐτοῖς λέγει, (5719) γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; (5704) ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετε (5720) αὐτὸν πρός με.
WH – ο δε αποκριθεις (5679) αυτοις λεγει (5719) ω γενεα απιστος εως ποτε προς υμας εσομαι (5695) εως ποτε ανεξομαι (5695) υμων φερετε (5720) αυτον προς με
PES – ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܽܘܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬ݂ܝ ܐܶܗܘܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬ݂ܝ ܐܶܣܰܝܒ݁ܰܪܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܬ݁ܰܐܘܽܗ݈ܝ ܠܘܳܬ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile