Lectionary Calendar
Thursday, June 13th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 9:24

New American Standard Bible
Mark 9:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Immediately the boy's father cried out and said, "I do believe; help my unbelief!"
NA26 – εὐθὺς κράξας πατὴρ τοῦ παιδίου ἔλεγεν, (5707) Πιστεύω· (5719) βοήθει (5720) μου τῇ ἀπιστίᾳ.
WH – ευθυς κραξας (5660) ο πατηρ του παιδιου ελεγεν (5707) πιστευω (5719) βοηθει (5720) μου τη απιστια
PES – ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܩܥܳܐ ܐܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܕ݁ܛܰܠܝܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܳܟ݂ܶܐ ܘܳܐܡܰܪ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐ݈ܢܳܐ ܡܳܪܝ ܥܰܕ݁ܰܪ ܠܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile