Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 9:31

New American Standard Bible
Mark 9:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For He was teaching His disciples and telling them, "The Son of Man is to be handed over to men, and they will kill Him; and when He has been killed, He will rise three days later."
NA26 – ἐδίδασκεν class="show tvm">(5707) γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν class="show tvm">(5707) αὐτοῖς ὅτι υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται class="show tvm">(5743) εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν class="show tvm">(5692) αὐτόν, καὶ ἀποκτανθεὶς class="show tvm">(5685) μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται. class="show tvm">(5698)
WH – εδιδασκεν class="show tvm">(5707) γαρ τους μαθητας αυτου και ελεγεν class="show tvm">(5707) [ [αυτοις] | αυτοις ] οτι ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται class="show tvm">(5743) εις χειρας ανθρωπων και αποκτενουσιν class="show tvm">(5692) αυτον και αποκτανθεις class="show tvm">(5685) μετα τρεις ημερας αναστησεται class="show tvm">(5698)
PES – ܡܰܠܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܳܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܡܶܫܬ݁ܠܶܡ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܘܢܶܩܛܠܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܘܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܛܶܠ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܢܩܽܘܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile