Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 9:42

New American Standard Bible
Mark 9:42
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Whoever causes one of these little ones who believe in Me to sin, it is better for him if a heavy millstone is hung around his neck and he is thrown into the sea.
NA26 – Καὶ ὃς ἂν σκανδαλίσῃ class="show tvm">(5661) ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων class="show tvm">(5723) εἰς ἐμέ, καλόν ἐστιν class="show tvm">(5748) αὐτῷ μᾶλλον εἰ περίκειται class="show tvm">(5736) μύλος ὀνικὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ βέβληται class="show tvm">(5769) εἰς τὴν θάλασσαν.
WH – και ος αν σκανδαλιση class="show tvm">(5661) ενα των μικρων τουτων των πιστευοντων class="show tvm">(5723) [ | [εις εμε] ] καλον εστιν class="show tvm">(5719) αυτω μαλλον ει περικειται class="show tvm">(5736) μυλος ονικος περι τον τραχηλον αυτου και βεβληται class="show tvm">(5769) εις την θαλασσαν
PES – ܘܟ݂ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܢܰܟ݂ܫܶܠ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܙܥܽܘܪܶܐ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒ݁ܺܝ ܦ݁ܰܩܳܚ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܐܶܠܽܘ ܪܰܡܝܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܪܰܚܝܳܐ ܕ݁ܰܚܡܳܪܳܐ ܒ݁ܨܰܘܪܶܗ ܘܰܫܕ݂ܶܐ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile