Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 9:5

New American Standard Bible
Mark 9:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Peter responded and said to Jesus, "Rabbi, it is good that we are here; let's make three tabernacles, one for You, one for Moses, and one for Elijah."
NA26 – καὶ ἀποκριθεὶς (5679) Πέτρος λέγει (5719) τῷ Ἰησοῦ, Ῥαββί, καλόν ἐστιν (5748) ἡμᾶς ὧδε εἶναι, (5750) καὶ ποιήσωμεν (5661) τρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν καὶ Μωϋσεῖ μίαν καὶ Ἠλίᾳ μίαν.
WH – και αποκριθεις (5679) ο πετρος λεγει (5719) τω ιησου ραββι καλον εστιν (5719) ημας ωδε ειναι (5721) και ποιησωμεν (5661) τρεις σκηνας σοι μιαν και μωυσει μιαν και ηλια μιαν
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܺܝ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܗ݈ܽܘ ܠܰܢ ܕ݁ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܘܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܡܰܛܠܺܝܢ ܠܳܟ݂ ܚܕ݂ܳܐ ܘܰܠܡܽܘܫܶܐ ܚܕ݂ܳܐ ܘܠܺܐܠܺܝܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile