Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:12

New American Standard Version
Mark 14:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – On the first day of Unleavened Bread, when the Passover {lamb} was being sacrificed, His disciples *said to Him, ""Where do You want us to go and prepare for You to eat the Passover?"
NA26 – Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον, (5707) λέγουσιν (5719) αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Ποῦ θέλεις (5719) ἀπελθόντες (5631) ἑτοιμάσωμεν (5661) ἵνα φάγῃς (5632) τὸ πάσχα;
WH – και τη πρωτη ημερα των αζυμων οτε το πασχα εθυον (5707) λεγουσιν (5719) αυτω οι μαθηται αυτου που θελεις (5719) απελθοντες (5631) ετοιμασωμεν (5661) ινα φαγης (5632) το πασχα
PES – ܘܰܒ݂ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܛܺܝܪܶܐ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܕ݁ܳܒ݂ܚܺܝܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ ܢܛܰܝܶܒ݂ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܐܟ݂ܽܘܠ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܀
Lexical Parser: