Lectionary Calendar
Sunday, September 24th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:12-16

New American Standard Version
Mark 14:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – On the first day of Unleavened Bread, when the Passover {lamb} was being sacrificed, His disciples *said to Him, ""Where do You want us to go and prepare for You to eat the Passover?"
NA26 – Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον, (5707) λέγουσιν (5719) αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Ποῦ θέλεις (5719) ἀπελθόντες (5631) ἑτοιμάσωμεν (5661) ἵνα φάγῃς (5632) τὸ πάσχα;
WH – και τη πρωτη ημερα των αζυμων οτε το πασχα εθυον (5707) λεγουσιν (5719) αυτω οι μαθηται αυτου που θελεις (5719) απελθοντες (5631) ετοιμασωμεν (5661) ινα φαγης (5632) το πασχα
PES – ܘܰܒ݂ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܛܺܝܪܶܐ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܕ݁ܳܒ݂ܚܺܝܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ ܢܛܰܝܶܒ݂ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܐܟ݂ܽܘܠ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 14:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He *sent two of His disciples and *said to them, ""Go into the city, and a man will meet you carrying a pitcher of water; follow him;
NA26 – καὶ ἀποστέλλει (5719) δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ λέγει (5719) αὐτοῖς, Ὑπάγετε (5720) εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἀπαντήσει (5692) ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων· (5723) ἀκολουθήσατε (5657) αὐτῷ,
WH – και αποστελλει (5719) δυο των μαθητων αυτου και λεγει (5719) αυτοις υπαγετε (5720) εις την πολιν και απαντησει (5692) υμιν ανθρωπος κεραμιον υδατος βασταζων (5723) ακολουθησατε (5657) αυτω
PES – ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܬ݁ܪܶܝܢ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܙܶܠܘ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܗܳܐ ܦ݁ܳܓ݂ܰܥ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܫܩܺܝܠ ܡܳܐܢܳܐ ܕ݁ܡܰܝܳܐ ܙܶܠܘ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Mark 14:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and wherever he enters, say to the owner of the house, 'The Teacher says, ""Where is My guest room in which I may eat the Passover with My disciples?"'
NA26 – καὶ ὅπου ἐὰν εἰσέλθῃ (5632) εἴπατε (5628) τῷ οἰκοδεσπότῃ ὅτι διδάσκαλος λέγει, (5719) Ποῦ ἐστιν (5748) τὸ κατάλυμά μου ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω; (5632)
WH – και οπου εαν εισελθη (5632) ειπατε (5628) τω οικοδεσποτη οτι ο διδασκαλος λεγει (5719) που εστιν (5719) το καταλυμα μου οπου το πασχα μετα των μαθητων μου φαγω (5632)
PES – ܘܠܰܐܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܥܳܐܶܠ ܐܶܡܰܪܘ ܠܡܳܪܶܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܰܢ ܐܳܡܰܪ ܐܰܝܟ݁ܰܘ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܰܫܪܝܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܟ݂ܽܘܠ ܥܰܡ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 14:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And he himself will show you a large upper room furnished {and} ready; prepare for us there."
NA26 – καὶ αὐτὸς ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον (5772) ἕτοιμον· καὶ ἐκεῖ ἑτοιμάσατε (5657) ἡμῖν.
WH – και αυτος υμιν δειξει (5692) αναγαιον μεγα εστρωμενον (5772) ετοιμον και εκει ετοιμασατε (5657) ημιν
PES – ܘܗܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܶܠܺܝܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܫܰܘܝܳܐ ܘܰܡܛܰܝܒ݂ܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܬ݁ܰܩܶܢܘ ܠܰܢ ܀
Lexical Parser:  
Mark 14:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The disciples went out and came to the city, and found {it} just as He had told them; and they prepared the Passover.
NA26 – καὶ ἐξῆλθον οἱ μαθηταὶ καὶ ἦλθον (5627) εἰς τὴν πόλιν καὶ εὗρον (5627) καθὼς εἶπεν (5627) αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν (5656) τὸ πάσχα.
WH – και εξηλθον (5627) οι μαθηται και ηλθον (5627) εις την πολιν και ευρον (5627) καθως ειπεν (5627) αυτοις και ητοιμασαν (5656) το πασχα
PES – ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܶܐܫܟ݁ܰܚܘ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܘܛܰܝܶܒ݂ܘ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile