Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 12:5

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Matthew 12:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Or have you not read in the Law, that on the Sabbath the priests in the temple break the Sabbath and are innocent?
NA26 – οὐκ ἀνέγνωτε (5627) ἐν τῷ νόμῳ ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον βεβηλοῦσιν (5719) καὶ ἀναίτιοί εἰσιν; (5748)
WH – η ουκ ανεγνωτε (5627) εν τω νομω οτι τοις σαββασιν οι ιερεις εν τω ιερω το σαββατον βεβηλουσιν (5719) και αναιτιοι εισιν (5719)
PES – ܐܰܘ ܠܳܐ ܩܪܰܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܽܐܘܪܳܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܳܗܢܶܐ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܡܰܚܠܺܝܢ ܠܳܗ ܠܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܥܶܕ݂ܠܳܝ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain